Ny kunnskap om gassovermetning og miljøeffektene i vassdrag

Gassovermetning kan være mer utbredt enn man hittil har trodd, antyder rapport.

Sist oppdatert: 10. feb. 2020
Publisert 30. nov. 2018
Ekso
I elven Ekso i Hordaland, ved Myster kraftverk, var det i mai 2018 en hendelse med relativt høy gassovermetning. 45 døde ungfisk ble samlet inn etter hendelsen. (Foto: Eirik Straume Normann)

Overmetningen kan tidvis forekomme naturlig i vassdrag, og den kan forårsakes av vannkraftverk.

Ved gassovermetning risikerer bunndyr og fisk å bli rammet av gassblæresyke - med konsekvenser som «akutt fiskedød eller subletale effekter som kan gi redusert overlevelse på sikt», påpekes det i rapporten.

Det har også blitt påvist effekter på andre organismer, som insekter og amfibier.

Og for første gang klarte forskerne å påvise gassblæresyke i døgnfluen Baetis rhodani, som er en viktig del av næringskjeden i vassdrag.

Rapport

Gassovermetning i vassdrag – en kunnskapsoppsummering. LFI rapport 312. ISSN 1892-8889

Last ned hele rapporten (pdf)

– Gassblæresyke er en typisk sykdom som oppstår i fisk som oppholder seg i sterkt gassovermettet vann, sier forsker og lakseelv-ekspert Ulrich Pulg i NORCE LFI.

Pulg står sammen med forskerkolleger i NORCE Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) bak den nye rapporten.

En oppsummering av kunnskap om gassovermetning

Forskerne har sammenfattet tilgjengelig internasjonal kunnskap om gassovermetning og miljøeffekter dette har i vassdrag.

I tillegg presenterer NORCE-forskerne resultatene fra sin egen forskning på gassovermetning i ti norske elver, og tåleforsøk med Atlantisk laks og bunndyr.

I rapporten påpeker Pulg og kollegene at det er «vanskelig å sette grenseverdier for akseptable gassovermetningsnivåer siden kunnskap om vannorganismenes toleranse i Norge og Europa er dårlig kjent.

Men for ungfisk av laks har forskerne nå resultater:

– Verdier fra 109-116 prosent og høyere vil være akutt farlige ved lang eksponering i grunt vann, sier Pulg.

Pulg og kollegene fant gassovermetning knyttet til vannkraftverk i seks av ti elver der de antok at det kunne forekomme gassovermetning.

Fiskedød i vassdrag

«Dødelighet hos fisk som følge av gassblæresyke ble registrert i fire av disse elvene, og redusert tetthet og mangfold av bunndyr forkom i en elv som ble undersøkt.», viser resultatene. I tillegg er det kjent at kunstig gassovermetning har medført akutt fiskedød i minst seks andre norske vassdrag.

Samlet er det nå dokumentert ti vassdrag i Norge der det har forekommet fiskedød grunnet gassovermetning.

Rapporten trekker fram periodisk luftinndrag i underdimensjonerte bekkeinntak med francisturbiner som en hovedårsak til gassovermetning i norske vannkraftverk.

Dessuten viser forskerne, for første gang, «at også regulær lufting av francisturbiner og tilstopping av inntaksrister kan føre til gassovermetning. I dype elver kan også luftinndrag ved damanlegg og flomluker forårsake gassovermetning», skriver de.

Det finnes ingen systematisk overvåking av gassovermetning i Norge eller Europa. Omfanget er ukjent i de fleste vassdrag.

Tiltak for å unngå gassovermetning

Den gode nyheten er at flere tiltak kan iverksettes for å unngå gassovermetning. I nye kraftverk kan for eksempel «risikoen for gassovermetning minimeres ved å utforme anlegget slik at luftinndrag unngås i alle driftssituasjoner».

Forskerne legger til at: «Ved eksisterende anlegg kan det etableres vakuuminntak eller regulerbare bekkeinntak, alarmsystemer med gassmetnings- og trykkmåling, automatiske ristrenser, dessuten tilpasning av drift og økt lufting av vann.»

En forutsetning for å redusere miljøskadelig gassovermetning er å kartlegge omfanget av problemstillingen og å øke overvåkingen, særlig for vannkraftverk med høy risiko for gassovermetning. Dessuten bør kunnskapshullene angående biologiske effekter tettes, oppsummerer forskerne.

Rapport:

Pulg, U., Isaksen, T.E., Velle, G., Stranzl, S., Espedal, O.E., Vollset, W. K., Bye-Ingebrigtsen, E., Barlaup, B.T. 2018: Gassovermetning i vassdrag – en kunnskapsoppsummering. LFI rapport 312. ISSN 1892-8889