NORCE sin første bærekraftsrapport er klar

En arbeidsgruppe med forskningsleder May-Britt Ellingsen i spissen, har jobbet frem en plattform for selskapets videre arbeid med bærekraft.

Sist oppdatert: 4. okt. 2021
Publisert 22. sep. 2021
May Britt og Kristin
Administrerende direktør Kristin Wallevik (th.) og prosjektleder May-Britt Ellingsen med bærekraftrapporten

NORCE sin visjon er «Lidenskap for kunnskap – sammen for bærekraft», og bærekraftsmålene er et viktig rammeverk for selskapsstrategien mot 2025. For å få fart på bærekraftsarbeidet fikk en arbeidsgruppe, ledet av May-Britt Ellingsen, oppdraget med å utforme instituttets første bærekraftsrapport.

- Rapporten er todelt. Den tar for seg et utvalg av kunnskapsleveransene relatert til bærekraft og et klimaregnskap som viser avtrykket vi har som virksomhet, forteller Ellingsen.

NORCE har trygge samfunn, bærekraftig energiproduksjon, klimautfordringer og bærekraftig hav og kyst som innsatsområder. Instituttet er til enhver tid involvert i rundt 2000 forskningsprosjekter, som i ulik grad relaterer seg til bærekraftsmålene. I rapporten er et lite utsnitt av prosjektene presentert for å vise noe av bredden og mangfoldet i kunnskapen instituttet leverer. Av de utvalgte prosjektene har NORCE mest aktivitet mot bærekraftsmål 9, 11 og 14 etterfulgt av 12 og 13.

Les hele bærekraftsrapporten her

Bærekraftsrapport 2020

Dilemmaer og krevende valg

Ellingsen er opptatt av at rapporten skal stimulere til kritisk refleksjon i NORCE. Flere av FNs bærekraftsmål står i motsetning til hverandre. Bidrag til ett av målene kan slå negativt ut på et annet. I Norge er mye av den sosiale bærekraften knyttet til inntekter fra olje- og gassvirksomheten. Dette kan endre seg i overgangen til det grønne skiftet. Perspektivmeldingen peker på at offentlige utgifter vil vokse mer enn inntektene i tiden fremover, noe som kan bidra til å øke forskjellene og utenforskap.

- Å ta bærekraftige handlingsvalg innebærer ofte å veie ulike dilemma opp mot hverandre. Det er viktig at vi som kunnskapsorganisasjon med en stor faglig bredde, diskuterer hvordan vi skal håndtere de innebygde konfliktene i bærekraftsmålene, mener Ellingsen.

Blir del av strategiarbeidet

Administrerende direktør Kristin Wallevik er svært glad for grunnarbeidet som er gjort, og tar rapporten med seg i høstens strategiarbeid.

- Nå har vi fått et godt utgangspunkt for å jobbe videre med bærekraft i NORCE. Rapporten blir et viktig underlag å ta med seg inn i høstens strategidiskusjoner, sier Wallevik og suppleres av May-Britt Ellingsen:

- Rapporten skal ikke leses som et avsluttet arbeid. I stedet er den begynnelsen på en løpende prosess og er det første, viktige steget i å ha en kontinuerlig diskusjon om bærekraft.

Alle ikoner plansje RGB bokmål
FNs 17 bærekraftmål

Klimaregnskapet krever mer systematisk rapportering

NORCE er et ungt selskap og fusjonen av seks institutter fordelt på rundt 20 bygg gjorde det første klimaregnskapet til et puslespill. Prosjektgruppen måtte hente inn data fra mange ulike kilder.

- Vi har ikke alle systemer og innrapporteringer på plass. Det var krevende å skaffe til veie gode data som gir oss et grunnlag for å rapportere. Men dette er et arbeid som engasjerer, og folk har vært veldig behjelpelige når vi har spurt, forteller May-Britt Ellingsen.

Svakhetene i datagrunnlaget skal forbedres og klimaregnskapet for 2021 vil gi et mer presist bilde av NORCE sitt klimaavtrykk.

Tjenestereiser
Hverken 2019 eller 2020 kan sies å være et normalår for bl.a. tjenestereiser som vist her. I 2019 reiste vi mye for å bli kjent med nye kollegaer på tvers av de instituttene som fusjonerte, mens det i mars 2020 ble en bråstopp på grunn av korona.

Ansetter bærekraftansvarlig

Wallevik mener rapporten er en fin anledning til å innlemme bærekraft i instituttet i sterkere grad enn i dag. Ledelsen i NORCE har derfor besluttet å ansette en bærekraftsansvarlig.

- Vi må bygge gode systemer for å dokumentere og følge opp bærekraftsarbeidet vårt, både med tanke på forskningsvirksomheten og NORCE sitt totale fotavtrykk på omgivelsene. Dette skal ikke være noe som skjer på siden, men bli en naturlig og integrert del av alle systemer, strukturer, strategier og handlingsplaner, avslutter Wallevik.