Plikt til å informere om lydlogg i legevaktsentralen

Pasienter som ringer legevaktsentral 116117 blir nå informert om at samtalen blir tatt opp.

Sist oppdatert: 15. jan. 2020

Ny lovfortolkning gjeldende fra 1.1.2020

Fra nyttår ble det innført en endring i den automatiske talebeskjeden man får når man ringer det nasjonale legevaktnummeret 116 117. Det blir nå informert om at samtalen blir tatt opp.

I akuttmedisinforskriften fremgår det at legevaktsentralen skal "ha utstyr for lydopptak av viktig trafikk, herunder lydopptak til bruk for dokumentasjon og kvalitetssikring av virksomheten".

På spørsmål fra Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett om hvorvidt man plikter å gi innringer til legevaktsentral og nasjonalt legevaktnummer informasjon om at samtalen blir lydlogget, har Helsedirektoratet kommet med følgende konklusjon: «… det foreligger en plikt til å informere innringer om at samtalen til legevaktssentral via nasjonalt legevaktnummer (116117) eller kommunenes legevaktnumre blir tatt opp (lydlogget), og som hovedregel skal denne informasjonen gis innledningsvis i samtalen».

Behov for felles rutiner

I utgangspunktet er det opp til den enkelte virksomhet å vurdere hvordan den til enhver tid skal overholde gjeldende retningslinjer om behandling av personopplysninger. Myndighetene har imidlertid sett et behov for felles rutiner når det gjelder spørsmålet om plikt til å informere om at samtalen blir tatt opp når man ringer legevaktsentralen.

I Datatilsynets veileder om lydopptak av samtaler til nødnummer, fremgår det at det på grunn av tidsaspektet i disse situasjonene ikke vil være nødvendig først å gi informasjon om at samtalen vil bli lydlogget, men at Nødetatene bør gi informasjon om lydopptak på sine nettsider. Helsedirektoratet har ut fra en samlet vurdering av hastegrad og at det allerede gis mye informasjon til innringer ved henvendelser til nasjonalt legevaktnummer, konkludert med at «supplerende informasjon om at samtalen vil bli tatt opp i liten grad vil påvirke den helsehjelp som gis». I motsetning vil det samme ikke gjelde for henvendelser til medisinsk nødtelefon 113, hvor det anses at graden av hast er større, og at informasjon i forkant av samtalen om at den vil bli lydlogget «vil kunne gi et unødvendig tidstap som kan ha betydning for utfallet av den helsehjelp som gis».


Skriv fra Helsedirektoratet som beskriver saken finner du HER.