Grønnere skipstransport med verdikjede for flytende hydrogen

Sentrale industriaktører på Vestlandet skal sammen med NORCE utvikle og demonstrere en hydrogen-verdikjede: Fra produksjon av flytende hydrogen, til transport, lagring og tanking på det enkelte fartøy.

Sist oppdatert: 3. jun. 2021
Publisert 17. des. 2019
ZEFF
Hydrogendrevet hurtigferge, konseptversjon. Hovedfokuset for PILOT-E-prosjektet er nettopp en grønnere og mer bærekraftig skipstrafikk. (Foto: ZEFF)

Både industri og forskning ser et stort potensial i å benytte flytende hydrogen. Og ikke minst at hydrogen kan bli en viktig energibærer i årene som kommer – fordi hydrogen kan lagres, i motsetning til vind og sol.

Hovedfokuset for dette prosjektet er nettopp en grønnere og mer bærekraftig skipstransport. Det handler om å redusere CO2-utslippene vesentlig i næringen, og få bukt med utstrakt bruk av de fossile drivstoffene tungolje og diesel.

Det er energiselskapet BKK som leder PILOT-E prosjektet med navnet Liquid hydrogen to decarbonize maritime transport in Norway.

Viktige bidrag fra Gexcon og Prototech

NORCE er med som forskningspartner, og tillegg til BKK inngår AirLiquide, Equinor, NCE Maritime CleanTech, Norled, NorSea Group, Viking Cruises og Wilhelmsen.

Som forskningspartner i prosjektet skal NORCE og datterselskapene Gexcon og Prototech drive viktig forskning på tekniske spørsmål og sikkerhet, og på hvordan man skaper aksept for hydrogen som energikilde.

– En del av komponentene i produksjon, lagring, tanking, finnes allerede tilgjengelig, men det er viktige forskningsbehov for eksempel knyttet til sikkerhet, der Gexcon kommer inn med sin kompetanse. NORCE og Prototech vil bidra til de tekniske løsningene som velges¸ sier spesialrådgiver Arvid Nøttvedt i NORCE.

– Det er absolutt nødvendig å vite at løsningene og hele verdikjeden for hydrogen, som er en høyeksplosivt gass, er teknisk sikre. Så er det viktig å forske på hvordan sosial aksept kan skapes for produksjon og lagring av hydrogen, altså: hvordan samfunnet kan oppfatte det som sikkert, fortsetter han.

Demonstreres på båttrafikk over kortere distanser

Prosjektet er en del av PILOT-E-ordningen, som er et finansieringstilbud til næringslivet. Ordningen er etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, og skal bidra til at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk.

– Med midler fra PILOT-E vil vi kunne få en investeringsbeslutning i løpet av 2020. Deretter vil det ta tre år å utvikle, bygge og klargjøre verdikjeden for maritime fartøy i Norge. Vårt mål er å levere flytende hydrogen i 2024, opplyser Bjørn Sundland, som leder BBK satsing på hydrogen.

Norled er allerede er i gang med å bygge sin første hydrogenferge, og hydrogenløsningen skal nettopp demonstreres på båttrafikk over kortere distanser i første omgang.

– På lengre sikt vil den store målgruppen for hydrogen-verdikjeden være den havgående interkontinentale skipstransporten, altså for lange transportruter der batteriløsninger ikke fungerer.

– Prosjektet skal sette sammen en hydrogenverdikjede her på Vestlandet og i prosjektet inngår både hydrogenproduksjon ved hjelp av standard elektrolyse-løsninger, transport og lagring, samt bruk om bord i ferger og hurtighåter til demonstrasjon av løsningen, sier Arvid Nøttvedt i NORCE.

Hele verdikjeden bygges

Å sette sammen verdikjeden innebærer i praksis at man etablerer et system for hvordan hydrogenet som produseres kan tas til en lagringsplass og videre til et tappesystem som gjør at båtene kan få hydrogenet når de trenger det.

Hele dette systemet må bygges, og BKK opplyser at industrigruppen er i ferd med å vurdere lokasjon på Vestlandet for produksjon.

I valget vil det bli tatt hensyn til både tilgang på kraft, nærhet til forbruk og ikke minst muligheter for å bruke biprodukter som varme og oksygen til nyttige formål. I løpet av første kvartal 2020 skal produksjonssted være avklart, skriver BKK i en pressemelding.

Støttes av Forskningsrådets program ENERGIX

Skipstransporten bidrar i dag til både luftforurensning og klimagassutslipp, så vel nasjonalt og internasjonalt.

Per i dag dekker skipsfart omtrent 90 prosent av verdens transportbehov mellom kontinentene. Næringen står for ca. to prosent av verdens CO2-utslipp. Innenriks viser godsanalysen at sjøtransport står for om lag 50 prosent av disse utslippene, mens veitransporten står for 40 prosent, ifølge Miljødirektoratet.

Forskningsrådets program ENERGIX har innvilget 33 millioner kroner i innvilget i støtte, mens 55 millioner kommer som egeninnsats fra industripartnerne.

Internasjonal skipsfart peker i dag på flytende hydrogen som et av de optimale nullutslipps-drivstoffene for skip med stort energibehov. Flytende hydrogen er blant annet valgt til Norges første hydrogenferje, som skal i drift for Norled på Hjelmeland-sambandet fra 2021, skriver nettstedet enerWE i sin omtale av prosjektet.