Fastlegers og legevaktlegers rolle ved øyeblikkelig hjelp-innleggelser

Leger i primærhelsetjenesten har en portvaktfunksjon, også ved øyeblikkelig hjelp-innleggelser i sykehus.

Sist oppdatert: 26. aug. 2019

Leger i primærhelsetjenesten har en portvaktfunksjon ved øyeblikkelig hjelp innleggelser i sykehus. I en ny artikkel fra NKLM har vi ved bruk av registerdata (HELFO/NPR) for 2014 funnet at:

• Legevaktlege henviste 31 % av pasientene som ble lagt inn som øyeblikkelig hjelp, og fastlege 25 %.

• 43 % ble lagt inn uten fastlege- eller legevaktkontakt.

• Innleggelser uten fastlege – eller legevaktkontakt var vanligere i sentrale strøk (52 %).

• Innleggelsesmåte varierte med kliniske tilstand.

Fastleger og legevaktleger spiller en viktig rolle som portvakt for øyeblikkelig hjelp-innleggelser på somatiske sykehus, men en stor andel legges inn uten slik prehospital kontakt.

Les hele artikkelen her.