Få gytefisketallene rett i mobilen

Nytt av året er en åpen, digital kartløsning. Her finner du totaloversikt over laks og sjøørettbestanden i hele landet.

Sist oppdatert: 14. jun. 2021
PA210560
Drivtellingene utføres ved at tellere i dykkerdrakt (våt- eller tørrdrakt) og snorkleutstyr svømmer eller driver nedover den lakseførende elvestrekningen. Fiskeobservasjoner registreres underveis på vannfaste skriveblokker, og lokaliseringen av fisk kartfestetes. Observasjonene fordeles på art og størrelsesgrupper, og i tillegg registreres ofte kjønn, ulik merking (for eksempel fettfinneklipping) og rømt oppdrettsfisk. Foto: NORCE-LFI

En god oversikt over mengden laks og ørret som går opp i elvene for å gyte er viktig kunnskap for norsk lakseforvaltning, og danner grunnlaget for årlige vurderinger omkring høstingspotensial og vernebehov.

Tidligere har bestandsovervåkningen vært fordelt på flere institusjoner som hver for seg har rapportert sine resultater til Miljødirektoratet og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). I 2019 opprettet Miljødirektoratet et nasjonalt program for overvåking av gytebestander av laks og sjøørret, som samlet resultatene i en felles rapport. Nytt av året er en åpen, digital kartløsning som samler resultatene fra gytefisktellinger fra vassdrag over hele landet.

– I nettløsningen kan alle interesserte få innsyn i kvalitetssikrede data som beskriver gytebestandsstørrelsen i elver fra Kongsfjord i nord til Sira i sør, sier Espen Holthe (NINA), som sammen med Øyvind Solem (NINA) og Helge Skoglund i NORCE leder prosjektet.

Drivtelling, lysfiske og videoovervåking

Overvåkingen gjennomføres om høsten, hovedsakelig ved drivtellinger, der tellerne driver nedover elva iført tørr- eller våtdrakter og snorkelutstyr og registrerer fisken de passerer. I mindre vassdrag gjennomføres det også tellinger ved av lysfiske. Tellerne vader da oppover elvestrengen, og søker etter gytefisk som paralyseres av lyset fra lyssterke lykter. I enkelte vassdrag brukes også videoregistreringer eller tellinger i trapper.
All fisk som observeres blir klassifisert etter art og størrelse, og ofte også etter kjønn. Ved lysfiske tas det i tillegg skjellprøver fra et antall fisk som avslører fiskens opphav og livshistorie.
– Ved å samle bestandsovervåkingen i et nasjonalt program får vi også i større grad samordnet og optimalisert metodene som benyttes ved gytefisktelling, sier Skoglund i NORCE.

Finn gytefisketallene på laks og sjøørett

Her får du oversikt over gytefisktellinger i 95 vassdrag. Velg fylke og elv i nedtrekksmenyen, eller klikk på kartet for å se antallet laks og ørret som er registrert for din elv. Informasjon om elva og siste gytefisktelling, kvalitetsparametere og usikkerhet rundt tellingen er oppgitt for hver enkelt elv.

Gytefisktelling av laks og sjøørett