Den smarte veien til spesialisering og vekst i næringslivet

Med avanserte analyser avdekker forskere unike regionale konkurransefortrinn - og hvilke næringer som har størst fremtidig potensial i Rogaland.

Sist oppdatert: 6. des. 2019
Publisert 24. okt. 2019
Reve12
NORCE og Universitetet i Stavanger samarbeider i Senter for Innovasjonsforskning, som har utført analysene. Her ses Silje Haus Reve (NORCE) og Rune Dahl Fitjar (Universitetet i Stavanger), to av forskerne som også er tilknyttet dette senteret. (Foto: Cecilie Wathne)

Politikere og næringsliv trenger denne kunnskapen for å omstille seg, og skape ny utvikling og vekst.

For hva er Rogaland god på i dag, og hva kan fylket spesialisere seg på i framtida? Dette spørsmålet er både forskere, politikere, innbyggere og næringslivet opptatt av.

Analysene som danner kunnskapsgrunnlaget for en smart spesialiseringsstrategi, er utført av forskerne Silje Haus-Reve (NORCE), og kollegene Tom Brökel og Rune Dahl Fitjar (UiS) i Senter for Innovasjonsforskning.

I et samarbeid med fylkeskommunen har senteret gjort grundige analyser av næringslivet i fylket.

Dermed er de første viktige steg tatt i Rogaland, på veien mot en strategi for smart spesialisering. Både regjeringen, EU og OECD anbefaler smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling, og stadig flere regioner bruker dette verktøyet.

Hva handler smart spesialisering om?

Smart spesialisering handler om at myndigheter, næringsliv, innbyggere og forskere spiller på lag for å sikre en konkurransedyktig nærings-, innovasjons- og utdanningspolitikk, basert på regionens unike fortrinn.

Det handler om å skape et felles grunnlag og forståelse for områdene der en region har gode forutsetninger for å lykkes, med utgangspunkt i hvilken næringsstruktur og kompetanse som allerede finnes i regionen.

For å avdekke næringer hvor regionen vil ha større sannsynlighet for å utvikle et konkurransefortrinn, er bruk av riktig metode avgjørende.

Bruker registerdata

Forskerne ved NORCE og Universitetet i Stavanger - som samarbeider i Senter for innovasjonsforskning - benytter registerdata i analysene av smart spesialisering.

Brukt på riktig måte er registerdata en gullgruve til informasjon, som bidrar til å avdekke helt nye sammenhenger, basert på fullstendige og pålitelige data fra hele næringslivet.

Med registerdata kan forskerne for eksempel undersøke arbeidsflyten mellom næringer helt ned på individnivå, altså hvordan arbeidstakerne forflytter seg mellom jobber.

– Mønstrene vi fanger opp her, er svært viktige for å identifisere beslektede næringer og hvilke kompetanseområder en region har, sier NORCE-forsker Silje Haus-Reve.

Slik sett handler smart spesialisering, med bruk av registerdata i analysene, om å oppdage kompetanse og slagkraft innen områder som kan utvikles videre og bli mer spesialiserte i regionene.

– Vi bygger på et teoretisk rammeverk utviklet i internasjonal forskning på smart spesialiseringspolitikk. Dette gjør at vi kan identifisere næringer som er komplekse og derfor kan gi grunnlag for varige konkurransefortrinn, og hvor regionen har beslektet kunnskap som den kan bygge på, forteller Haus-Reve.

– Man vil også lettere se muligheter i næringer som man nødvendigvis ikke har tenkt at regionen hadde forutsetninger for å lykkes i. Slike oppdagelser vil kunne gi regionale konkurransefortrinn, ved at kompetansen samles og bidrar til utvikling, fortsetter Haus-Reve.

Ta med seg kompetanse og erfaring

Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn og professor ved UiS, sier det er mer sannsynlig at en region kan omstille seg til næringer som er beslektet med regionens eksisterende næringsliv.

Dette gjør at arbeidstakerne kan ta med seg sin kompetanse og erfaring inn i nye næringer og mindre kunnskap går tapt i omstillingen.

– Regioner med beslektet mangfold mellom næringer har større omstillingsevne fordi de lettere kan kombinere kunnskap fra flere områder i utviklingen av nye næringer. Dermed kan man utvikle stadig mer komplekse næringer og bygge konkurranseevne innenfor områder hvor regionen har unik kompetanse.

– Analysene våre kan brukes som et verktøy til å identifisere nye næringer hvor Rogaland har beslektet kompetanse og derfor gode muligheter til å bli konkurransedyktige, sier Fitjar til Rogaland fylkeskommunes nettside.

Strategi klar ved utgangen av 2020

Målet er at fylket skal lage en smart spesialiseringsstrategi som skal være klar ved utgangen av 2020.

Før den tid er det viktig at alle berørte parter tar del i utviklingen av strategien, og får tilgang til kunnskapsgrunnlaget, påpeker NORCE-forsker Silje Haus-Reve:

– Vi har derfor brukt mye tid på å utvikle gode verktøy som er tilgjengelige for alle som ønsker å ta del i strategiutviklingen, sier hun.

I interaktive kart
kan man få informasjon om hvordan hver enkelt næring er beslektet med øvrig aktivitet i regionen ved å klikke rundt i kartet. Dette gir informasjon om hvilke næringer regionen har større sannsynlighet for å utvikle konkurranseevne innenfor.

Strategien skal utvikles og gjennomføres i samarbeid med alle offentlige og private aktører i regionen som ønsker å bidra til at regionen i framtiden vil være robust og omstillingsdyktig.

– Smart spesialisering er kjempespennende

Smart spesialisering kobler sammen politikkområdene næringsutvikling, innovasjon, forskning og utvikling (FoU) og kompetanse.

Fylkesrådmannen er positiv til at fylkeskommunen utvikler en strategi for smart spesialisering. Ved å analysere de sterke næringene, næringsnettverkene og kunnskapsinstitusjonene, kan man oppdage eller identifisere nye muligheter.

– Smart spesialisering er kjempespennende, dette gir oss mulighet til å bruke de erfaringene vi har til å tenke nytt. Med den grundige analysen som har blitt laget, har vi en bekreftelse på hvor variert Rogaland er samtidig som den viser hvor mange muligheter vi faktisk har.

– Det blir spennende å se hvordan olje- og gassfylket Rogaland klarer å tenke nytt. Vi må være forberedt på at det kommer endringer og at næringslivet må ha flere ben å stå på, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken som også leder styringsgruppen for smart spesialisering i Rogaland.


Les mer om bakgrunn og fremdrift:

En smart spesialiseringsstrategi er et nytt konsept for innovasjonspolitikk, og skal fremme effektiv bruk av offentlige investeringer i forskning og utvikling.

En slik strategi vil imøtekomme behovet for forskningsdrevet innovasjon i næringslivet og utnytte fylkets fortrinn og særpreg til vekst og utvikling. Strategien skal være dynamisk, med muligheter for å gjøre nødvendige endringer basert på forskningsbaserte evalueringer og politiske vedtak underveis.

Næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune vil lede prosessen med å lage en bredt forankret strategi- og prioriteringsprosess, og deretter legge til rette for at regionen så effektivt som mulig kan realisere prioriteringer og mål i strategien ved hjelp av tilgjengelige virkemidler.

EU har siden 2013 arbeidet med en politikk for smart spesialisering, hvor regioner identifiserer områder hvor de har unike forutsetninger for å utvikle konkurranseevne. Målet er at myndigheter, universitetene og næringslivet kan samles om en strategi og koordinere innsatsen for å virkeliggjøre ambisjonene.

Norske fylker som velger å bruke metoden, får ikke økonomisk støtte til arbeidet, men vil i større grad kunne bli foretrukket som partnere i større prosjekter finansiert av EU. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) oppfordrer fylkeskommunene til å bruke smart spesialiseringsmetoden.

Høsten 2018 lanserte KMD den nasjonale S3-veilederen
"Smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling", spesielt tilpasset det norske regionale forvaltningsnivået.

Rogaland fylkeskommune var sammen med representanter fra andre fylker og KMD med på å utforme veilederen. Forskning fra Senter for innovasjonsforskning var også en sentral del av kunnskapsgrunnlaget som ble brukt i den nasjonale veilederen.

Link til analyser: http://www.tombroekel.de/smart-specialisation-plots/

Se presentasjon her: https://rogfk.kommunetv.no/no/archive/15