Bli-INVOLVERT.NO - et verktøy for økt brukerinvolvering

Bli-involvert.no er et verktøy for kunnskaps- og kompetansesentre innen rus og psykisk helse.

Sist oppdatert: 15. sep. 2020

Brukerinvolvering har blitt en stadig viktigere del av kunnskaps- og kompetansesentrenes arbeid. Forventningen om brukerinvolvering er også tydelig i sentrale føringer.

«Økt brukerinnflytelse fordrer at alle tjenester og utøvere har en systematisk tilnærming til samarbeidet med brukeren, både i den enkeltes behandling/bedringsprosess og i utvikling av helse- og omsorgstjenestene», heter det i Helsedirektoratet sin veileder Sammen om mestring.

Bli-involvert.no er en ressurs for kunnskaps- og kompetansesentre innen rus og psykisk helse, og skal bidra til økt brukerinvolvering i tjenestene og i sentrenes eget arbeid.

Et resultat av brukerinvolvering

Bli-involvert.no er utviklet av Kompetansesenterforum vest*, og har blitt til som et resultat av brukerinvolvering.

Kompetansesenterforum vest har vært opptatt av å snakke med brukerrepresentanter i prosessen med å finne ut hvordan disse i større grad kan involveres i sentrenes arbeid. Det har vært møter, fagdager og nasjonale erfaringsseminar – hvor både brukerrepresentanter og ansatte i kunnskaps- og kompetansesentre har møttes for å diskutere. Her har det kommet innspill til hvordan sentrene kan jobbe for økt brukerinvolvering, og disse innspillene er inkludert i arbeidet med bli-involvert.no.

Samhandle 1 1024x724
Illustrasjon fra nettsiden bli-involvert.no. Illustratør: Frida Strømme.

Eksempler fra praksis og ressurser for brukerinvolvering

På nettsiden er det to innganger; Når du skal involvere brukere i ditt kompetansesenter og Når kompetansesenteret skal hjelpe tjenestene med brukerinvolvering. Det handler om hvordan brukerinvolvering kan inngå systematisk i sentrenes arbeid - og det er mange eksempler fra brukerinvolvering i praksis, og eksempler på ulike metoder for brukerinvolvering.

På nettsiden finner du også oversikt over sentrale veiledere og føringer for brukerinvolvering, samt oversikt over brukerorganisasjoner og brukerstyrte sentre.

Målet er at bli-involvert.no blir en nyttig ressurs for brukerinvolvering i kunnskaps- og kompetansesentrene og i tjenestene.

Bli-involvert.no

Nettressursen er under kontinuerlig utvikling, og Kompetanseforum vest tar gjerne imot flere innspill via

tilbakemeldingsskjema på nettsiden.

Fakta om Kompetanseforum vest*

Kompetanseforum vest er et forum for utveksling av kunnskap, erfaringer og samordning av strategier i arbeidet mot kommuner, helseforetak og BUFetat.

Hovedmålet for Kompetansesenterforum vest er å gjøre sentrene sine tjenester mest mulig koordinert og dermed bidra til at sentrene sine tjenester blir mer tydelig og bedre kjent i region vest sine kommuner og i alle aktuelle tenester.

Kompetansesentrene som deltar i forumet er KORUS Stavanger, KORUS Bergen, RVTS Vest, RKBU Vest (NORCE) og NAPHA.