Å bli mobbet har sammenheng med et bredt spekter av psykiske vansker

Ny kunnskapsoppsummering viser at å bli utsatt for mobbing i oppveksten kan gi et bredt spekter av psykiske vansker.

Sist oppdatert: 2. jul. 2019
Publisert 9. jan. 2017
Kunnskapsrapport om mobbing
Mobbing øker risikoen for et bredt spekter av helseproblemer, fravær og dårligere skoleprestasjoner. Dette viser ny kunnskapsoppsummering om mobbing.

Det er forskere fra RKBU Vest og Læringsmiljøsenteret som har oppsummert forskningen om konsekvenser av og tiltak mot mobbing, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Kan gi helseproblemer

Gjennomgangen av systematiske kunnskapsoversikter viser at det å bli mobbet har sammenheng med psykiske helseproblemer. Det er særlig grundig dokumentert at mobbing kan føre til angst, depresjon, lav selvtillit, psykosomatiske plager og selvmordstanker. Å bli mobbet kan også for en del barn føre til atferdsproblemer.

Studier viser at barn som har blitt mobbet i oppveksten kan slite med depressive tanker i flere år etterpå, og også inn i voksenlivet.

Få studier på sosiale konsekvenser
Det er behov for mer forskning på sosiale konsekvenser av mobbing, samt forskning på dem som både er utsatt for mobbing og selv mobber andre. Det er indikasjoner på at disse er en særlig sårbar gruppe.

Anbefalinger til skolen
Det er viktig at skolen er bevisst på at mobbing og aggressiv atferd fra jevnaldrende kan gi alvorlige psykiske plager og at de har tilstrekkelig med tilgang til helsepersonell. Videre er det viktig å gripe inn så tidlig som mulig ved mistanke om mobbing, og være oppmerksom på at noen barn er både mobber og offer. Det er også viktig å følge opp etter at mobbingen har sluttet for å unngå at eventuelle psykiske problemer forverres.

Forskningen gir ikke helt klare resultater på hva som kan redusere eller øke negative konsekvenser av mobbing, men noen tendenser i forskningen blir trukket frem.

Støtte fra familie, jevnaldrende og skole
Familieforhold preget av støtte fra foreldrene synes å være viktige beskyttelsesfaktorer for emosjonelle vansker, atferdsproblemer og skolevansker hos barn som er blitt mobbet. Også barnas/ungdommenes opplevelse av sosial støtte fra jevnaldrende kan virke beskyttende mot emosjonelle vansker. Et godt skolemiljø og gode relasjoner til skolepersonale synes også å kunne virke beskyttende mot å utvikle psykiske plager hos barn som har opplevd mobbing. Resultatene her er imidlertid mer sprikende.

Noen mer sårbare
Selv om mobbing generelt sett er en betydelig risikofaktor for psykiske plager hos barn og unge, tyder forskningen på at enkelte barn kan være mer genetisk sårbare enn andre for å utvikle depresjon etter å ha vært utsatt for mobbing. Videre synes barn og unge som har tendens til å legge skylden på seg selv å ha større risiko for å utvikle emosjonelle vansker.

Behov for mer forskning
Det trengs mer forskning på hvilke beskyttelses- og risikofaktorer som har betydning for hvilke konsekvenser mobbing har for det enkelte barns fungering. Få norske eller nordiske studier er blitt gjort på dette området. Det er særlig behov for forskning som følger barna over tid.