Kongens fortjenstmedalje til Helle Nesvold

Forsker Helle Nesvold ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i NORCE har fått Kongens fortjenstmedalje for sitt banebrytende og langvarige engasjement for å skape et helhetlig helsetilbud for overgrepsutsatte.

Sist oppdatert: 25. jun. 2019
Helle nesvold nklm

Nesvolds forskning, medisinske og rettsmedisinske kompetanse og lange kliniske erfaring med overgrepsutsatte har vært av stor betydning for utvikling av faggruppen for overgrepsmottak. Hun har vært en sentral foreleser og kursutvikler innen fagfeltet. Nesvold har også bidratt i viktige utredninger på nasjonalt plan og representert NKLM i en rekke sammenhenger i hva gjelder fagutvikling og sentrale myndigheter. Nesvold ble tildelt fortjenstmedaljen 18. juni.

For 30 år siden var Helle Nesvold sentral i etableringen av Overgrepsmottaket i Oslo. Mottaket har siden vært Nesvolds hovedarbeidsområde, der hun har et brennende engasjement og fortsatt er ansatt. Hun har vært en pådriver for utvikling av et godt og helhetlig tilbud til pasientene som ivaretar overgrepsutsattes behov for medisinsk behandling, psykososial oppfølging og rettsmedisinske tjenester. Hun setter alltid pasienten i sentrum, men klarer også å holde fokus på ivaretakelse av ansatte og kolleger som fagperson og mentor.

I sitt kliniske arbeid som overlege ble Nesvold etter hvert opptatt av å få mer systematisk kunnskap om pasientene som henvendte seg til mottakene. I 2010 avla Nesvold sin doktorgrad «Health services for sexually assaulted. Complainants’ andjudicial use of a self-referral centre; case-flow from assault to legal outcome». Hun er en av få forskere som har satt fokus på å få systematisk kunnskap om pasienter ved overgrepsmottak.