Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Sist oppdatert: 25. sep. 2019
Forside årsmelding

NKLMs visjon og mandat

Helsedepartementet etablerte i 2004 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM). Vi skal bidra til at legevaktfeltet følger den nødvendige faglige og organisatoriske utvikling, og medvirke til nasjonalt forbedringsarbeid og god kvalitet i tjenesten.

NKLM har en «følge med»-rolle og et samfunnsoppdrag som sammenfattes i følgende punkter:

- Bidra til nasjonal og internasjonal faglig utvikling innen fagfeltet

- Etablere nødvendige nasjonale faglige standarder

- Bidra til, og delta i, forskning innen fagfeltet

- Etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet

- Sikre nasjonal kompetansebygging og spredning av kompetanse

- Gi råd og faglig støtte til legevakter og kommuner om organisering og drift av legevakt

- Delta i undervisning, både i grunn-, etter- og videreutdanning

- Gi råd, høringssvar og utredninger til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet

NKLM prøver å oppnå disse målene gjennom ulike virkemidler og en variert prosjektportefølge. Fleksibilitet, omstillingsevne og høy motivasjon for arbeidet med legevakttjenesten skal være sentrale kjennetegn ved staben ved NKLM. Våre prosjekter og vår forskning skal ha et anvendt siktemål, og ha kort vei fra idé, via rapportering og til anvendelse eller aksept i praksisfeltet. Noen prosjekter er langsiktige og faste, som Nasjonalt legevaktregister, Vakttårnprosjektet og Årsstatistikk for legevakt. Andre er kortsiktige og ad hoc-preget som svar på nye problemstillinger og aktuelle politiske forslag, eller oppdrag fra Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdepartementet.

Organisering

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin er organisert i NORCE Norwegian Research Centre AS, avdeling Helse. Senteret er faglig knyttet til Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

Helsedirektoratet er kontraktspartner med NORCE Norwegian Research Centre AS og legger rammene for virksomheten gjennom bevilgning og dialogmøter.

Publikasjoner

NKLM hadde i 2018 totalt 25 publikasjoner, hvorav fire rapporter og 13 vitenskapelige artikler. Boken "Legevaktens historie. Fra barberkirurg til digital vaktlege" ble utgitt i desember 2018.

Årsverk

Ved utgangen av 2018 utgjorde ansettelser i NKLM 11,8 årsverk, fordelt på 28 personer.

Årsmeldinger

NKLM årsmelding 2018
Pdf
NKLM årsmelding 2017
Pdf
NKLM årsmelding 2016
Pdf
NKLM årsmelding 2015
Pdf
NKLM årsmelding 2014
Pdf
NKLM årsmelding 2013
Pdf
NKLM årsmelding 2012
Pdf
NKLM årsmelding 2011
Pdf