LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske

LFI driver forskning, overvåking, tiltak og utredninger innen ferskvannsøkologi. Vi har over 50 års erfaring, inkludert spesiell kompetanse på laksefisk (laks, sjøaure, innlandsaure) og bunndyr, og på hvilke miljøbetingelser som skal være til stede for at disse artene skal ha livskraftige bestander.

Sentrale temaer :

Gytefisktellinger i elver - Gytebiologi hos laksefisk - Bestandsregulerende faktorer - Biologisk mangfold basert på bunndyrsamfunn i ferskvann - Effekter av vassdragsreguleringer - Effekter av forsuring og kalking - Biotopjusteringer - Interaksjoner med havbruk - Effekter av klimaendringer

Laks web

Kontakt

Telefon
56 10 70 00
Postadresse
Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Følg oss