Innsikt

Nordområdemeldingen – tre innspill til regjeringen

For oss som har forsket på nordområdene i en årrekke er virkningene av klimaendringer på miljø, næringsutvikling, bosetting og samfunn den største utfordringen vi må ta tak i nå.

Sist oppdatert: 20. okt. 2020
Publisert 15. okt. 2020
Arctica surface crop

De siste ukene har regjeringen vært på signingsferd i nord, og mottatt tilbakemeldinger fra landsdelen til den kommende Nordområdemeldingen. NORCE har i den forbindelse tre konkrete innspill til regjeringen:

  • Vi må øke kunnskapen om klimaendringene, og styrke sikkerheten og beredskapen i nordområdene gjennom økt bruk av droner, fly og satellitter.
  • Svalbard bør utvikles til et internasjonalt senter for arktisk forskning.
  • Samfunnsvitenskapelig forskning på problemstillinger i skjæringsfeltet næringsliv, arbeidsliv, bosetting, klima, miljø og urfolks rettigheter må styrkes.

Klima, miljø, sikkerhet og beredskap

Klimaendringene merkes best ved høye breddegrader, og det foregår i dag omfattende endringer i nordområdene som påvirker havklima og landskap. Næringsgrunnlaget i havet blir forandret, permafrosten tiner og det biologiske mangfoldet endres. Dette får store ringvirkninger for næringsutviklingen i landsdelen.

Nordområdene dekker enorme areal over land og ikke minst hav. For å overvåke klima og miljø er det helt avgjørende å bruke fly, droner og satellitter. Kombinasjonen av disse tre brukes i begrenset grad i dag. Dette bør utvikles videre. Tromsø har et stort og verdensledende miljø innen satellitt- og dronebasert fjernmåling. Regjeringens satsing på romprogrammet slik det framkommer i statsbudsjettet er i så måte et positivt signal.

Store deler av året er det overskyet eller mørketid, noe som krever at man bruker radarinstrumenter til overvåking og fjernmåling. NORCE og Tromsømiljøet har spisskompetanse på produktutvikling og utnyttelse av satellitt- og flybaserte radarsensorer. Det barske klimaet og relativt lite flytrafikk gir gode muligheter for å utvikle innovativ droneteknologi. I samarbeid med det sterke satellitt- og radarmiljøet gir det oss svært gode rammebetingelser for innovasjon og næringsutvikling. Dette kan i sin tur gi nye eksportarbeidsplasser i landsdelen.

Svalbard – internasjonalt senter for arktisk forskning

Ny sensor- og kommunikasjonsteknologi åpner for ny bruk av fly og droner til å hente inn miljø- og klimadata. Teknologien kan også gi bedre kapasitet innen søk, redning og beredskap ved ulykker. I forbindelse med Arktisk Råd-avtalene tok Norge på seg et stort ansvarsområde for søk, redning og oljevern. På dette feltet kan Norge ta en ledende rolle når det gjelder kalibrering og validering av data fra den europeiske romfartsorganisasjonen ESA og EUs Copernicus-program.

NORCE har, i samarbeid med Lufttransport, utstyrt et passasjerfly på Svalbard med instrumenter for innhenting av forskningsdata og data i forbindelse med søk og redning. Ved å kombinere logistikk og datainnsamling i Arktis har Svalbard en kapasitet i verdensklasse, som gjør øygruppen til et foretrukket knutepunkt for internasjonal arktisk forskning.

Droner i luft og i vann vil være sentrale i utviklingen av kunnskap som trengs for bærekraftig og effektiv utnytting av ressursene i de blå næringene. Dronene kan bidra til god ressursforvaltning, og samtidig øke veksten og konkurransekraften innen fiskeri og akvakultur. Autonom transport og elektrifisering vil løse utfordringer med å få fisken transportert effektivt til markedet. NORCE kan bidra med kompetanse som kombinerer hydrogen, autonomi og bølge- og strømmodellering for å utvikle sikker autonom transport i utfordrende vær- og klimaforhold i nord.

Bærekraftig omstilling i Arktis

Styringsprosessene i Arktis påvirker regionale utviklingsprosesser, og er et komplekst system av sammenkoblede institusjoner, organisasjoner og reguleringer på globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Bærekraftig forvaltning av menneskelige og naturgitte ressurser må baseres på oppdatert fagkunnskap og legitime prosesser som involverer befolkning, næringsliv og politikk.

NORCE forsker på innovasjon og bærekraftig omstilling i næringer og regioner. Sammen med næringsliv og forvaltning utvikler vi kunnskap om drivkrefter og barrierer for verdiskaping, utvikling av arbeidsplasser og sikring av bosetting. Verdikjeder, sirkulær økonomi og ressurskonflikter er sentrale forskningstema knyttet til omstilling og vekst i nye næringer. Satsing på fornybar energi, bioøkonomi og ny teknologi - det grønne skiftet – reiser en rekke nye spørsmål som krever oppdatert forskningsbasert kunnskap og samarbeid med næring, industri og forvaltning i nord.

Nordområdene har stor variasjon i geografi, næringsliv og lokalsamfunn, og påvirkes av komplekse utenrikspolitiske prosesser. En bærekraftig forvalting av ressursene i nord må være forankret i oppdatert og forskningsbasert kunnskap: En solid kunnskap om flerfaglige løsninger, verdiskaping og miljøriktige handlingsvalg, i tillegg til komplekse styrings- og reguleringsprosesser i Arktis.

Aktuelt

Tidevannssone nett
10. sep. 2021

NORCE-forskere kartlegger Norges tidevannssone

03. mar. 2021

Norske fiskere viser vei i klimatilpasning og omstilling

Norske fiskere viser vei i klimatilpasning og omstilling

Skjermbilde NRK Dagsrevyen 20191001
11. feb. 2021

Vindkraft, rein og urfolk

Digital fish figure
30. okt. 2020

Nytt samarbeid mellom NORCE, Stiim Aqua Cluster og Blue Planet

SVALBARD 128
22. okt. 2020

Svalbard som mulighetenes land og hav