Innsikt

Den spesielle laksebestanden bleke er tilbake etter 50 år med tiltak

En ny rapport viser at bleka i Byglandsfjorden er på vei mot å reetableres i naturen etter 50 år med tiltak. Bleka i Byglandsfjorden gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann og er sammen med Namsblanken Norges eneste gjenlevende relikte laksestamme.

Sist oppdatert: 23. sep. 2021
Publisert 23. sep. 2021
Bleke IMG 0246 1
Bleke i Byglandsfjorden. (Foto: Bjørn Barlaup, NORCE LFI)

En relikt laksestamme som bleke, lever i øvre områder av elver som etter landhevingen ikke lengre er tilgjengelig for sjøvandrende laksestammer. Bleka lever av dyreplankton i den 35 km2 store Byglandsfjorden og er en unik laksestamme i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Med en vekt på ca 200 gram ga bleka grunnlag for et omfattende fiske fram til bestandssammenbruddet som skjedde på slutten av 1960-tallet. De kombinerte effektene av forsuring og vassdragsregulering førte bestanden mot utryddelse, men bleka ble heldigvis reddet takket være en lokal redningsaksjon med bidrag fra Direktoratet for Vilt og ferskvannsfisk (forløperen til Miljødirektoratet) tidlig på 1970-tallet.

Dette sikret en fåtallig stamfiskbeholdning som grunnlag for fiskeutsettinger. I de 50 årene som har gått siden sammenbruddet har miljøforvaltningen sammen med regulanten Otteraaens Brugseierforening og Bygland kommune iverksatt en rekke tiltak for å sikre bestanden.

Disse tiltakene har, sammen med avtagende forsuring, gitt en positiv utvikling for bleka. Blant annet gyter den nå på flere tidligere kjente gyteplasser. Fiskeutsettingen er derfor opphørt. De neste årene vil vise om en når målet om en selvreproduserende, og på noe lengre sikt, høstbar blekebestand i Byglandsfjorden.

Grusutlegg 2010 IMG 0390
Grusutlegg på gyteplass. (Foto: Bjørn Barlaup, NORCE LFI)

- Den positive utviklingen er svært gledelig nytt forteller seniorrådgiver Roy M. Langåker ved Miljødirektoratet og fiskeforvalter Frode Kroglund hos Statsforvalteren i Agder, som begge har arbeidet for å restaurere bestanden av bleke og andre laksebestander på Sørlandet i mange år.

De peker likevel på at effektene av forsuring og regulering stadig er en utfordring. Kalkingen iverksatt i Otravassdraget og iverksetting av tiltak for å dempe effektene av vassdragsreguleringen er derfor avgjørende for framtiden til bleka.

- Som regulant har vi hatt ansvaret for å ivareta bleka i fiskeanlegg i over 40 år forteller Grunde Johnsen, daglig leder i Otteraaens Brugseierforening.

- Samtidig har vi finansiert forskning og tiltak for å bedre miljøbetingelsene for bleka. Dette gjelder blant annet restaurering av gyteplasser ved utlegging av grus og innføring av et vannstandsregime som hindrer tørrlegging av gytegroper. Om betingelsene nå er tilstede for å opprettholde en naturlig blekebestand uten fiskeutsettinger er det svært positivt, men for å være på den sikre siden vil vi bidra til en tett oppfølging av bestandsutviklingen de kommende årene.

Den nye rapporten er skrevet av forskere ved NORCE, NIVA og NINA i samarbeid med Bygland kommune, Syrtveit fiskeanlegg og lokale rusefiskere.

Bleke guyeplass høst 2021modified IMG 0224 1
Bleke fotografert på gyteplass. (Foto: Bjørn Barlaup)

Redaktør for rapporten, forsker Bjørn Barlaup ved NORCE LFI, forteller at konklusjonene bygger på omfattende biologiske og vannkjemiske data samlet inn fra hele det opprinnelige utbredelsesområde for bleka.

Rapporten peker på en rekke tiltak for at bleka skal ta i bruk en større del av det tidligere utbredelsesområde. Han forteller at gytingen nå i hovedsak er begrenset til den sørlige delen av Byglandsfjorden.

Men før bestandssammenbruddet var det også kjent at bleka foretok en storstilt gytevandring fra Byglandsfjorden og oppstrøms til store gyte- og oppvekstområder i Otra. I dag forekommer det bare sporadisk gyting av bleke på disse områdene og i tiden fremover er det viktig å legge til rette for at bleka reetableres også på denne strekningen i Otra.

Les rapporten her:

Bleka i Byglandsfjorden 2018-2021 – Status, trusler og anbefalte tiltak. LFI-rapport nr: 422, ISSN nr: ISSN 1892-8889


Aktuelt

Sykepleier COLOURBOX29074762
27. sep. 2021

Er det mulig å tenke nytt rundt rekruttering av nyutdannede sykepleiere?

Tidevannssone nett
10. sep. 2021

NORCE-forskere kartlegger Norges tidevannssone

Tonje fyhn mfl gruppebilde1 webny
24. jun. 2021

Nytt spørreskjema måler holdninger til arbeidsinkludering

Urban mikroplast bilder
12. mai 2021

Finner store mengder mikroplast i bymiljøet

Hydrogen underground storage
10. mai 2021

Veien mot en bærekraftig fremtid: Hydrogenlagring under bakken