Innsikt

CASS - Centre for Arctic Sustainable Societies

Senteret skal bidra med kunnskap for utvikling av bærekraftige samfunn i Arktis.

Sist oppdatert: 11. feb. 2021
Publisert 1. nov. 2019
7466198800 0a663eedf7 k Mark Ledingham Tromsø kommune
Center for Arctic Sustainable Societies (CASS) utgjør et helhetlig, løsningsorientert og nyskapende alternativ - en kunnskapsbank knyttet til Arktis og bærekraft i regi av NORCE. Illustrasjonsfoto: Mark Ledingham, Tromsø kommune.

CASS - Centre for Arctic Sustainable Societies driver flerfaglig forskning på bærekraftig samfunnsutvikling i Arktis. CASS er forankret i FN's tre hovedpilarer for miljø, sosial og økonomisk bærekraft. Senteret utvikler, systematiserer og formidler kunnskap. Senteret styrker forskning, fagutvikling, næringsliv, kompetanse og deltakelse for innbyggerne i nordområdene, og skal bidra til en bærekraftig framtid i regionen.

CASS ble etablert i 2018 i regi av Norut Samfunn, fra 1. april 2019; NORCE. Samarbeidspartnere kommer fra nordnorske, norske og internasjonale forskningsmiljøer og dekker et bredt spekter av fagområder.

Dette er CASS

CASS er en flerfaglig paraplystruktur i NORCE som samler forskning på samfunn i Arktis. Kompetanse og kunnskapsutvikling om bærekraft er sentralt i arbeidet. Det etterspørres kunnskap om, og flerfaglige løsninger på, bærekraftige handlingsvalg på en rekke samfunnsområder. Senteret utvikler nyttig og relevant kunnskap i en rekke ulike forskningsmiljøer.

Kobling mellom forskning, næringsliv og innbyggerne i regionen har vært fragmentert og en utfordring for et dynamisk kunnskapsmiljø. CASS utgjør imidlertid et mer helhetlig, løsningsorientert og nyskapende alternativ som en kunnskapsbank knyttet til Arktis og bærekraft i regi av NORCE.

Tematiske satsinger

CASS har sitt utspring i samfunnsforskning, og inkluderer mange disipliner. Senteret arbeider med fire hovedtema:

 • Bærekraftige samfunn i Arktis
 • Helse i nordområdene
 • Fortellinger og kultur i nord
 • Urfolk i Arktis

All forskning i senteret viser til samfunnsmessig innvirkning og verdiskaping, også innen den teknologi- og naturvitenskapelige forskningen. Senteret har en overordnet faglig profil som legger til rette for samarbeid og nettverksbygging mellom forskerne og mellom forskning og omgivelsene.

Kravet om samfunnsrelevans blir stadig sterkere, og CASS fremmer fellesskapsdrevet, samskapende forskning og aktiv deltakelse i regionen. CASS utvikler nye metoder for å gjøre forskning tilgjengelig for flere. Senteret setter kunnskap i sving for de det gjelder – for å øke verdiskaping av kunnskapsproduksjon. CASS er en arena for kunnskapsdeling.

Jente ved reingjerde
Alle aldergrupper deltar i reinslaktingen om høsten. Foto: Rita Sørly.
Innovation

Fagfeltet

Det utvikles mye kunnskap om nordområdene, både i regionale, nasjonale og internasjonale miljøer. For at forskningsbasert kunnskap skal ha samfunnsmessig betydning må den tas i bruk i næringsliv, forvalting og i samfunnet for øvrig. CASS skal være et kunnskapsmessig knutepunkt for forskning og fagutvikling i og på arktiske samfunn, og drive frem kunnskapsutvikling for bærekraftig samfunnsliv, god helse, næringsutvikling og teknologianvendelse.

FN’s bærekraftsmål utgjør et sentralt bakteppe for utviklingen av CASS. Bærekraftsmålene veileder verdenspolitikken mot en mer helhetlig og bærekraftig utvikling frem mot 2030. Hovedpilarene omhandler miljø, sosial og økonomisk bærekraft.

De i alt 17 målene utgjør et globalt veikart for nasjonale og internasjonale aktører, og etablerer tiltak som tar sikte på å utrydde ekstrem fattigdom, sikre en inkluderende og bærekraftig utvikling og fremme velferd, god helse og livskvalitet for alle. Sentralt står varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og arbeid.

Miljøvennlig industrialisering, innovasjon og bekjempelse av klimaendringene er viktige oppgaver, også i Arktis. God naturforvaltning og bærekraftige forbruks – og produksjonsmønstre må etableres og ivaretas lokalt og globalt. Disse bærekraftsmålene argumenterer for et økologisk deltakerperspektiv og ansvar i alle regioner, og dette ønsker CASS å være med på å utvikle i Arktis.

Forskningsrådets strategi for nordområdeforskning (2019) påpeker at forskning og innovasjon skal støtte opp om bærekraftig forvaltning, samfunns- og næringsutvikling i regionen. Nordområdene er et nasjonalt prioritert område, og Norge har en ambisjon om å være ledende innen forskningen på nordområdene. Forskningsrådet har i sin hovedstrategi Forskning for innovasjon og bærekraft (2016-2020) særlig vektlagt klima, miljø og fornybar energi.

Større bærekraft er også sentralt i den sosiale utviklingen. Sentrale prioriteringer i framtiden vektlegger grønt næringsliv, styrking av bærekraften i velferdssamfunnet, å løse helseutfordringer i befolkningen, sikre medvirkning og medbestemmelse for innbyggere i regionen, ivareta kultur og fortellinger som viktige og identitetsstyrkende ressurser for den oppvoksende generasjonen, og øke kunnskapen om og innflytelsen til urbefolkningen i Arktis.

Brukermedvirkning for voksne 1 752x440

Kunnskapsbehovet

Utfordringen i mye av dagens kunnskapsproduksjon er faglig spesialisering. Det er en nødvendighet for faglig fordypning, men gjør det komplisert å koble flerfaglig kompetanse og skape samfunnsmessige virkninger av kunnskapen. Kunnskap må omsettes til samfunnsmessig verdiskaping i bred forstand. Dette bidrar CASS til gjennom å styrke koblingen mellom kunnskapsinstitusjoner i nord, og etablere plattformer for bred, tverrfaglig forskning og kunnskap om samfunn og miljø i Arktis.

CASS skal ha en løsningsdrevet tilnærming. Vi skal utvikle, samle og formidle kunnskap knyttet til samfunnsmessige utfordringer i Arktis og bidra til verdiskaping gjennom å gjøre kunnskap tilgjengelig for:

1) forskere som søker basis for nye prosjekter og utvikling av nye tverrfaglige koblinger

2) næringsliv, politikere, forvaltning og samfunnet for øvrig

3) deltakelse i kunnskapsutvikling og anvendelse på lokalt og regionalt nivå– gjennom fellesskapsbasert forskning

Mål

CASS skal:

 • undersøke, evaluere og utfordre samfunnsutfordringene i Arktis
 • mobilisere til medvirkning i kunnskapsutvikling om regionen
 • være med på å sikre gode livsvilkår for kommende generasjoner
 • stimulere og engasjere til økologisk innbyggeransvar
 • medvirke til identitet og tilhørighet i Arktis gjennom å tilrettelegge for eierskap til kunnskapsutviklingen i nord
 • utvikle mer bærekraftige samfunn og bidra til mer bærekraftige løsninger
 • bidra til et grønt skifte i Arktis
 • være den beste leverandøren på utvalgte kunnskapsområder

Dette skal vi gjøre gjennom å tilby forskningsbaserte løsninger utviklet i tettere dialog med samarbeidspartnere. Vi ønsker å

 • utvikle dynamisk samspill mellom forskning og tjenesteutvikling
 • utvikle en god plattform for medvirkning og fellesskapsbasert forskning hvor sosial innovasjon og entreprenørskap står sentralt
 • etablere en læringsarena hvor innbyggerne i nord kan initiere, delta i og benytte seg av forskning
 • bygge på eksisterende kunnskap og ta den over i nye områder
 • jobbe med sterkere kobling mellom teori og praksis
 • øke kunnskap om og synliggjøring av det arktiske
 • ha sterkere regional bevissthet og fokus
 • være en plattform for internasjonalisering
 • bygge tettere relasjoner til næringsliv og forvaltning – særlig i regionen
 • utvikle en solid arena for nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • bygge lærings– og innovasjonsnettverk sammen med store og små kommuner
– Sápme­laččat háliidit gárddás­tallat ja gáfes­tallat psyko­logain (norsk oversettelse)
Bilde Rita og Vår samisk reingjerde
Seniorforsker Rita Sørly i NORCE (t.v) og førsteamanuensis Vår Mathisen ved UiT Norges arktiske universitet på feltarbeid ved reingjerdet. (Foto: Rita Sørly)

Aktuelt

Tonje fyhn mfl gruppebilde1 webny
24. jun. 2021

Nytt spørreskjema måler holdninger til arbeidsinkludering

03. mar. 2021

Norske fiskere viser vei i klimatilpasning og omstilling

Norske fiskere viser vei i klimatilpasning og omstilling

Skjermbilde NRK Dagsrevyen 20191001
11. feb. 2021

Vindkraft, rein og urfolk

Digital fish figure
30. okt. 2020

Nytt samarbeid mellom NORCE, Stiim Aqua Cluster og Blue Planet

SVALBARD 128
22. okt. 2020

Svalbard som mulighetenes land og hav