Velferdsteknologi

Sist oppdatert: 27. feb. 2020

NORCE har gjennom bred brukermedvirkning (med beboere med rus- og psykiske lidelser, kommunalt ansatte, pårørende og naboer) gjennomført kartlegginger og analyser av hvilke teknologier, fortrinnsvis sensorteknologi, IOT-løsninger og ulike typer materialer som kan bidra til økt bokvalitet for personer med rus og psykiske (ROP) lidelser.

Vi har videre gjort initielle analyser av hvordan teknologiene kan tilpasses ROP-beboernes spesifikke behov basert på til sykdomsbildet (rus og psykiske lidelser), adferd, funksjonsnivå etc., ansatte arbeidsoppgaver og behov for sikkerhet, samt hvordan teknologi kan reduserte kommunale drifts- og vedlikeholdskostnader for boligene.

NORCE har spesielt hatt fokus på tilpasninger av digitale teknologier relatert til brann, da personer med rus og psykiske lidelser er i høyrisikogruppen for brann. Vi har gjennomført initielle analyser av relevante teknologier (digitale, IoT og materialer) relatert til forebygging, varsling og slukking av brann.

Aktuelt