Marin- og ferskvannsøkologi

Vi undersøker hvordan menneskelig aktivitet, spesielt olje- og gassutvinning og havbruk, påvirker marine og ferskvannsøkosystem.

SAM-Marin har fokus på marine økosystem (bentiske og pelagiske).

LFI (Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske) har fokus på ferskvannsøkologi. LFI har spesiell kompetanse på laksefisk (laks, sjøaure, innlandsaure) og bunndyr, og på hvilke miljøbetingelser som skal være til stede for at disse artene skal ha livskraftige bestander.