Dataassimilasjon

Assistert logg-matching ved bruk av ensemble-baserte filtre, og spesielt ensemble-Kamlan-filteret (ENKF)

Assistert logg-matching med EnKF åpnet et helt nytt verktøysett med muligheter som tradisjonell manuell logg-matching eller gradient baserte metoder ikke kunne gi. NORCE utviklet dette innenfor petroleumsindustrien sammen med Lorentzen et al. (SPE71384) i 2001 og Nævdal et al. (SPE75235) i 2002. EnKF er enkel å implementere og har et ensemble av reservoarmodeller som tar produksjonsdata og målinger i betraktning når de blir tilgjengelige. Det oppdaterte ensemblet gir usikkerhetsestimater for produksjonsprognoser.

NORCE har særlig bidratt med evaluering av metodikkens ytelse og robusthet, og har avdekket styrker og svakheter. I fortsettelsen av dette har vi pekt ut fremtidige retninger for forskningen og utviklet varianter av filteret for å utbedre svakheter. I det siste har vi hatt fokus på gjentakende filtre, facies-modellering, oppdatering av modeller med kompleks geologi, lokalisering av filteret for å unngå falske sammenhenger og utvikling av Adaptive Gaussian Mixture-filteret (AGM).

NORCE bruker sin kompetanse på avanserte filtreringsteknikker ikke bare for oppdatering av reservoarer, men også for parameterestimering i forskjellige applikasjoner (f.eks. modellering av brønnstrømmen, geostyring og produksjonsoptimalisering).

Aktuelt