Biodiversitet - baseline studier og overvåking

Norge er verdensledende i havbruksteknologi blant annet for matproduksjon og oljeutvinnning, og har dermed et spesielt ansvar for miljøovervåkning for å øke kunnskap om hvordan menneskeaktivitet i havområder påvirker lokale økosystemer og globale miljøprosesser.

Ved å utføre prøvetaking og analyser fra påvirkede miljø over tid (tidsserier) jobber vi mot økt forståelse av nåtidens økosystemer samt stadig forbedring av økologiske modeller for å predikere tilstanden av fremtidens økosystemer.

NORCE påtar seg undersøkelser av biodiversitet samt miljøovervåking av biologisk mangfold i akvatiske miljø i Norges hav- og kystområder.

Vi jobber aktivt mot utvikling av nye verktøy som tar i bruk avanserte molekylære metoder for å danne en detaljert oversikt over artssammensetning i prøvematerial. Med en slik "artskatalog" undersøker vi påvirkning av bl.a. sesonvariasjoner, miljøforurensning og klimaendringer i diverse akvatiske miljø med hovedmål å forstå hvordan økosystemer respondere til menneskeskapte endringer.