Norce Miljø 09 W Norce Miljø 09 W

Miljø

Vi bidrar med forskning og utvikling til en bærekraftig bruk og forvaltning av miljø og naturressurser.

Vår forskning innen miljø, økosystem, havbruk, og bioteknologi bidrar til løsninger og innovasjoner for fremtidens bioøkonomi – et redusert fotavtrykk på miljøet, og ny vekst for industri og næring.

Vi forsker fram kunnskap for det grønne skiftet og sirkulærøkonomien, som både havbruksnæringen, offentlig forvaltning og den lokale fiskeoppdretter trenger for å løse sine utfordringer. Vi bruker våre svært gode laboratorier i Bergen og Stavanger med effektive analyseverktøy for å adressere samfunnets og næringens utfordringer med blant annet marin plastforsøpling. I andre prosjekt forsker vi på nye fôrkilder til oppdrettslaks, samtidig som vi utvikler industrielle enzymer som den marine produktindustrien trenger for å øke verdien av restråstoff.

Vi undersøker hvordan oppdrettsnæringen kan bli mer bærekraftig, med bedre fiskevelferd og produktivitet, samtidig som den kan vokse. Vi er verdensledende innen vår forskning på effektiv produksjon i lukkede anlegg, og i undersøkelser av hvordan oppdrettsaktivitet påvirker lokale villaks-stammer. Vi samspiller med miljømyndigheter og vannkraftselskaper om hvordan livskraftige bestander med villfisk kan sikres, og iverksetter tiltak som miljøbasert flomsikring.

Vi undersøker påvirkning på miljøet, og har kartlagt miljøendringer i elver, fjorder og havområder. Gjennom vår kartlegging av miljøendringer over tid har 30 år lange dataserier som også brukes for å modellere havstrømmer for optimal plassering av oppdrettsanlegg, anbefale tidspunkter for avlusing i anleggene, og bistå oljesektoren. Gjennom samarbeid med næring og myndigheter utgjør vår forsknings et viktig kunnskapsgrunnlag, hvor vi også bidrar til nye forskningsbaserte teknologier for miljøovervåking.

Våre fagmiljøer innen miljø finner du hovedsaklig i Bergen og Stavanger.