Work and Intimate partner violence

Kvinner som har erfart vold fra partner er sjeldnere i lønnsarbeid enn kvinner uten slik erfaring i Norge. Studier fra andre land har vist av partnervold mot kvinner også rammer kvinners lønnede arbeidssituasjon på ulike måter. I denne studien ønsker vi å undersøke om dette også gjelder kvinner i Norge.

Kvalitative dybdeintervju og fokusgruppeintervju ble gjennomført med 18 kvinner utsatt for vold i nære relasjoner som var bosatt i by og landlige strøk.

Deretter ble en tverrsnittstudie gjennomført. Spørsmål om lønnsarbeid, fysisk og psykisk partnervold og handlinger som gjorde arbeid vanskelig ble sendt til et utvalg av kvinner som hadde søkt hjelp på grunn av vold fra partner og til et tilfeldig befolkningsutvalg av kvinner. 551 kvinner deltok (svarprosent 44- 36%).