Langtidseffekter av musikkterapi for premature barn og deres foreldre (LongSTEP)

Musikkterapi kan ha god effekt for premature barn men det mangler ordentlig gode studier som ser på langtidseffektene.

For å fylle kunnskapshullet skal forskerne se på langtidseffekter av musikkterapi gjennom barnets første leveår.

I flere land er musikkterapi en del av behandlingstilbudet til for tidlig fødte barn. I Norge er dette fortsatt ganske nytt. Med prosjektet LongSTEP har forskerne ved NORCE og deres samarbeidspartnere fått rundt millioner kroner fra Norges forskingsråd til å gjennomføre en større internasjonal multisenterstudie på effekten av musikkterapi med for tidlig fødte og deres foreldre.

I musikkterapien hjelper musikkterapeuten foreldrene til å bruke sang og musikk i samspill med barnet. Ved å synge kan foreldrene hjelpe barnet med å regulere seg, for eksempel til å finne roen. Musikkterapeuten kan vise foreldrene hvordan de kan bruke tempo, intonasjon og samspill for å støtte barnet.

For tidlig fødte og deres foreldre har noen ekstra utfordringer når de skal lære hverandre å kjenne. Barnet er mindre modent på noen områder enn andre nyfødte og er derfor ikke i stand til å gi så mange signaler til sine foreldre. Foreldrene på sin side er gjerne ikke forberedt på det å få et for tidlig født barn. Og på grunn av den medisinske behandlingen får barn og foreldre mindre fysisk kontakt enn det som ellers er vanlig. Samtidig vet man at tilknytningen mellom barn og foreldre er viktig for barnets utvikling.

Noen av barna og foreldrene som deltar vil få musikkterapi mens barnet er innlagt på den intensive avdelingen for nyfødte. Andre vil få tilbud om musikkterapi i en 6 måneders periode etter de er utskrevet. En tredje gruppe vil få musikkterapi både mens de er innlagt og i perioden etterpå.
Forskerne vil vurdere utviklingen og atferden hos barnet og undersøke nivået av depresjon og stress hos foreldrenes for å se om musikkterapi har en effekt.
Studien koordineres fra GAMUT — Griegakademiets senter for musikkterapiforskning som er et tvillingsenter drevet i samarbeid mellom NORCE og Universitetet i Bergen. Christian Gold (NORCE) og Claire Ghetti (UiB) leder studien som gjennomføres på ulike intensive nyfødtavdelinger i Norge, Sverige, Tyskland, Israel, og Colombia.
Den norske delen av studien er gjennomføres ved Haukeland Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus og Rikshospitalet.

Longstep2 Img 5215
Fra kick-off-samlingen i Bergen våren 2018. Foto: Rune Rolvsjord.
LongSTEP
Les mer om LongSTEP