Internaliseringsvansker blant unge i fosterhjem: integrering av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

Unge i fosterhjem har ofte vært utsatt for skadelige omsorgsbetingelser og andre risikofaktorer som gjør de sårbare for utvikling av psykiske vansker. Dette studiet fokuserer på internaliseringsvansker (angst og depresjon) blant unge i fosterhjem mellom 11-17 år.

Vi undersøker hvor mange som sliter med ulike former for engstelse og depressive plager, og hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer som påvirker utviklingen av disse. For bedre å kunne tilrettelegge helsetjenester for denne gruppen undersøker vi også ungdom i fosterhjem sine unike erfaringer med å søke hjelp for sine vansker.

Informasjon om ungdommenes psykiske helse kommer fra den overordnede studien Ung i fosterhjem. Vi undersøker hvordan unge i fosterhjem har det sammenliknet med ungdommer som mottar behandling for angst (ATACA-studien), og jevnaldrende flest (LIST-studien). Sammenligningsgruppene vil kunne bidra til ny og viktig innsikt for å forstå på hvilken måte og i hvor stor grad behovene til unge i fosterhjem skiller seg fra sine jevnaldrende. Dette utvider kunnskapsgrunnlaget for hvorvidt ungdom i fosterhjem kan nyttiggjøre seg eksisterende behandling for internaliseringsvansker, og gi anbefalinger om justeringer av eksisterende behandlingsmetoder mot angst og depresjon.

Vi undersøker:

  • Forekomst av internaliseringsvansker blant ungdom i fosterhjem
  • Risiko og beskyttelsesfaktorer for utvikling av internaliseringsvansker fra barndom til ungdomstid blant unge i fosterhjem.
  • Har unge i fosterhjem symptommønstre som skiller seg fra jevnaldrende, slik at behandling må tilpasses deres særlige behov?
  • Hvilke erfaringer har unge i fosterhjem selv med behandling for sine internaliseringsvansker?

Studiet ledes av forsker og psykologspesialist Stine Lehmann, og Yasmin Moussavi er PhD. kandidat i prosjektet. Studiet er finansiert av NORCE, Norwegian Research Center AS, Helse. Hovedveileder er Stine Lehmann ved NORCE Helse, og medveiledere er Gro Janne Wergeland ved Det medisinske fakultet, UiB og Helse Bergen, Silje Mæland ved NORCE Helse og Høgskulen på Vestlandet, Tormod Bøe og Bente Storm Mowatt Haugland ved Det psykologiske fakultet, UiB.

Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest, og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Bygger på en tidligere studie

I en tidligere studie fra 2011 ble fosterbarna, som da var mellom 6 og 12 år, undersøkt for deres psykiske helse. Resultatene fra studien viste at halvparten av fosterbarna strevde med psykiske lidelser. I denne oppfølgingsstudien, fem år senere, følger vi opp utviklingen til barna og undersøker hvordan det går med dem i ungdomstiden.