Working Model of the Child Interview (WMCI) - Bergen

WMCI er eit semistrukturert intervju til å kartlegge foreldre sine indre arbeidsmodellar (IAM), og korleis desse påverkar samspelet med barnet.

Sist oppdatert: 12. okt. 2020


Intervjuet tek omtrent 1 time å gjennomføre og passar best for foreldre til førskulebarn, men det finns tilpassa versjonar for bruk i svangerskapet, for fosterbarn og for adoptivbarn. I klinisk arbeid kan det brukast for barn opp til puberteten.

WMCI har i alt 16 skalaer og gir ei overordna klassifisering av foreldre sine representasjonar som balansert (trygg), uengasjert (unngåande) eller fortegnet (ambivalent). I klinisk arbeid kan WMCI med fordel kombinerast med Crowell-prosedyren eller tilsvarande for observasjon av samspelet mellom forelderen og barnet.

NB! Dette er et digitalt kurs som går over 6 uker, halve dager

Tid:
Tirsdag 10. november kl 0830 - 1130
Mandag 16. november kl 0830 - 1130
Tirsdag 24. november kl 0830 - 1130
Tirsdag 1. desember kl 0830 - 1130
TIrsdag 8. desember kl 0830 - 1130
Mandag 14. desember kl 0830 - 1130

Målgruppe: Tilsette spesialisthelsetenesta, barnevernet, Bufetat og andre som arbeider med behandling eller hjelpetiltak for familiar.

Tal plassar: 16 stk.

Forelesar: Psykologspesialist og førstelektor Arnold Goksøyr

Innhald på kurset:

Teoretisk grunnlag, oppbygging av intervjuet og praktisk øving på gjennomføring.
Gjennomgang av skåringssystemet og trening i å skåre.
Trening i å skåre og endeleg klassifisering av IAM. Tolking av intervjuet med tanke på behandling, rådgjeving og/eller støttetiltak.

Deltakerane vert oppmoda til å øve seg saman med ein kollega på gjennomføring av intervjuet.

Deltakarane får intervjuet i norsk omsetting, norsk manual, instruksjonsvideoar for skåring og aktuell litteratur i løpet av kurset. For å få kursbevis må ein delta på alle kursdagane. Kurset er opplæring i klinisk bruk av WMCI. Det gir ikkje sertifisering til bruk i forsking.

Intervjuet er utvikla av Charles Zeanah & al. (1994) og er basert på tilknyting- og kommunikasjonsteori. Det er publisert minst 26 vitskaplege artiklar om WMCI i internasjonale tidsskrift og fleire norske og nordiske masteroppgåver.