Barn- og ungekongressen 2022

26 - 28. april inviteres du til innholdsrike dager i Bergen på Radisson BLU Royal med felles arena for deling av kunnskap og kompetanse.

Sist oppdatert: 11. jan. 2022

Velkommen til Barn- og ungekongressen 2022.

Hovedformålet med Barn- og ungekongressen er å skape oppmerksomhet rundt vårt arbeid med barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern. Dette ønsker vi å oppnå ved å, annethvert år, arrangere en felles kongress i Bergen. Ved å samle fagfolk og forskere på tvers av sektorer, arenaer og profesjoner, kan vi få en felles presentasjon og drøfting av nye forskningsresultater, innovative fagutviklingsprosjekter og politiske veivalg. Kongressen vil vektlegge forutsetninger for barn og unges psykiske helse, trivsel og fungering generelt, samt trekke frem sentrale arenaer hvor forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge finner sted.

I 2022 vil kongressen ha fokus på tverrfaglighet i tjenestene og barnas rett til medvirkning. Hvordan kan vi jobbe SAMMEN for barnas beste?