Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten

PraksisNett – Praksisbasert forskningsnettverk i primærhelsetjenesten – er en ny infrastruktur som skal legge til rette for at forskere får mulighet til å gjennomføre gode og kvalitetssikrede studier i norsk allmennpraksis. Samtidig gir PraksisNett fastlegene anledning til å delta i forskning på en forutsigbar og sikker måte.

Sist oppdatert: 14. feb. 2020
Praksisnett vest

PraksisNett er et felles, nasjonalt initiativ fra allmennmedisinske forskningsmiljøer. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og partnerne i prosjektet. Nettverket er landsdekkende og skal bestå av 90 fastlegepraksiser organisert gjennom fire regionale nettverk og en overordnet koordinerende enhet som er knyttet til Universitetet i Bergen. Planen er at de første forskningsprosjektene kan startes i løpet av 2019. Forskere som ønsker å benytte seg av PraksisNett for å gjennomføre prosjekter må søke gjennom koordinerende enhet.

AFE Bergen har ansvar for det regionale nettverket på Vestlandet – PraksisNett Vest, og vi ønsker kontakt med allmennleger og fastlegekontor i vår region (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane). Fastlegekontor som blir tilknyttet PraksisNett vil motta et årlig basistilskudd og må delta i minst ett forskningsprosjekt årlig. Deltakelse i prosjekter blir i tillegg kompensert etter medgått tid i det enkelte prosjekt.

Eksempler på prosjekter som kan inngå i PraksisNett

Datauttrekksundersøkelse:
Laboratoriesvar, legemiddelbruk, tilleggssykdommer og kontakt med fastlegekontoret hos pasienter med en spesifikk tilstand.

Observasjonsstudie:
Pasienter med diagnose x får tilsendt spørreskjema eller får gjennomført nærmere undersøkelser hos fastlegen.

Kvalitativ studie:
Pasienter med diagnose x identifiseres og inviteres av fastlegen til å delta i en kvalitativ studie (intervjuer eller fokusgrupper).

Randomisert kontrollert studie (RCT):
Pasienter med sykdom x inkluderes i en randomisert kontrollert studie hvor behandling y sammenliknes med behandling z. Pasientene identifiseres ved navnelister generert av dataverktøyet, eller som pop-up når aktuell diagnose settes under konsultasjon.

Databehandling i prosjektene

Uttrekk vil foregå via Snow Health Appliance Box. Dette er en liten datamaskin som installeres lokalt på fastlegens kontor og som automatisk trekker ut data fra pasientjournalen. Snow-boksen kobles til fastlegepraksisens server og henter data i henhold til en avtalt variabel-liste hver natt. All pasient- og legeinformasjon som blir lagret på boksen lokalt er pseudonymisert slik at ingen data kan føres tilbake til den enkelte lege eller pasient. I alle kliniske studier som skal gjennomføres i PraksisNett vil det i tillegg innhentes samtykke fra hver enkelt pasient og lege.

Samarbeidspartnere

Kontakt PraksisNett Vest på praksisnett.afevest@norceresea...

Leder

Stein2018

Stein Nilsen

Forsker II - Bergen
stni@norceresearch.no
+47 56 10 72 68

Koordinator / Praksis-fasilitator

Nina

Nina Therese Lunde

Seniorkonsulent AFE - Bergen
nilu@norceresearch.no
+47 56 10 72 57
E5 A22563 0 AAD 4 C88 B660 7 E5 F55 CB0 B23 002

Gro Holmelid

Konsulent AFE - Bergen
ghol@norceresearch.no
+47 56 10 76 54

For generell informasjon om Praksisnett for interesserte forskere, se koordinerende enhet ved UiB