Norce Samfunn 01 W
Agenda

Sosial ulikhet

Sosiale forskjeller påvirker utdanning, helse, arbeidsliv og sosialt fellesskap. Dette fører til at ikke alle får delta i samfunnet på lik linje med andre. Det er viktig med tiltak som gjør det mulig for alle å få et godt liv, uavhengig av bakgrunn.

Sosial ulikhet er en stor samfunnsutfordring som griper inn i livene våre gjennom utdanning, helse, arbeidsliv og offentlige tjenester. Her kan vi forskere gjøre en viktig innsats for å synliggjøre problemer og finne løsninger.

- Hilde Danielsen, forsker i NORCE
Barnehage Illustrasjon

"Regjeringens førsteprioritet i velferdspolitikken er å bekjempe fattigdom, særlig blant barnefamilier, og sørge for at færre faller utenfor samfunns- og arbeidsliv. Arbeidsrettede tiltak, god integrering, trygge og gode boforhold, gode helsetjenester og inkludering i fritidsaktiviteter er viktig for å bekjempe fattigdom og utenforskap."
Muligheter for alle. Fordeling og sosial bærekraft. (Meld.St. 13, 2018-2019)

Gratis fritidsaktiviteter til alle barn og unge er viktig for å komme ut av fattigdom. Andre viktige tiltak er gratis idrettsutstyr, gratis transport og koordinatorer som følger opp familier som trenger det. Dette viser en rapport fra 2020 av forskere fra NORCE og Universitetet i Agder.

0022

De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseutfordringer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Ved å sammenligne ulike grupper i samfunnet finner man systematiske forskjeller i helse.

Unge som verken er i arbeid eller i utdanning står i fare for å bli varig utestengt fra arbeidsmarkedet. Mange av dem som står i fare for å bli uføretrygdet har blitt mobbet, mange har også opplevd vold og mangel på gode og støttende omsorgspersoner.

Tiltaket Individuell jobbstøtte kan hjelpe unge på randen av uføretrygd. Tiltaket handler om å finne den best mulig egnede jobb til den enkelte arbeidstaker, i det ordinære arbeidslivet.

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd
er et antimobbeprogram som skal forebygge og redusere eksisterende mobbeproblemer.

Programmet De Utrolige Årene er et forebyggende og behandlende tiltak som bedre relasjonen mellom voksne og barn, senker stressnivået i familien og fører til bedre og mer positive oppdragelsesstrategier.

For innvandrere kan barnebursdag være ukjent farvann - samtidig som de opplever sterke forventninger fra egne barn, barnehage, skole og andre foreldre. Kulturelle og økonomiske mekanismer kan gjøre at bursdagsfeiring blir vanskelig.

– «Alle skal med!» er blitt fremhevet som et viktig aspekt ved feiring av barnebursdager, både når det gjelder gjester, mat og gaver. Så blir barnebursdager likevel også ekskluderende for noen, sier forsker Hilde Danielsen i NORCE.

Kortfilmen «Birthday Parents» handler om å feire barnebursdag i det mangfoldige Norge, og viser hva som skjer når en familie med flyktningebakgrunn og en norsk middelklassefamilie går sammen om feiringen. Filmen bygger på funn fra forskningsprosjektet Parenting Cultures in Plural Norway, og under kan du se traileren.

Hva gjør vi?

NORCE har bred kunnskap om sosial ulikhet gjennom forskning. Vi har forskning på hvordan sosial ulikhet i omsorgsbetingelser påvirker barn og familier. Videre forsker vi på ungdom som sliter på skolen, ikke fullfører utdanning og som ikke kommer seg inn i arbeidslivet. Vi forsker også på tiltak, ofte i samarbeid med tjenestene, for å finne de mest virkningsfulle tiltakene for å bidra til å skape et bedre liv for enkeltpersoner og et bedre samfunn.

Tiltak for å utjevne sosial ulikhet i helse
Nasjonalt fagråd for sosial ulikhet i helse, har kommet med rapporten «Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse». Rapporten er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet og forsker fra NORCE, Tormod Bøe, er en av medlemmene i fagrådet. I rapporten anbefaler fagrådet 29 konkrete tiltak for å utjevne forskjeller. Tiltakene er innen inntektsfordeling, oppvekst, utdanning, sysselsetting og helsetjenester.

Mange belastninger gjør noe med oss
I prosjektet Barn i Bergen og delprosjektet Sosial ulikhet, utdanning og psykisk helse (UNGSES), fant forskere sammenheng mellom foreldres økonomi og barnas psykiske helse. Resultatene kan tyde på at foreldres dårlige økonomi kan påvirke barna indirekte gjennom at omsorgsbetingelsene kan bli mindre optimale. I tillegg kan dårlig økonomi påvirke foreldrenes psykiske helse negativt og nivået av stress, belastninger og konflikter er ofte høyere i familier med lavere utdannelse og dårlig økonomi. Disse levekårsulempene påvirker barnets oppvekst, utvikling, skoleprestasjoner og helse resten av livet. Dette gir en risiko for å havne i lavinntektsgruppen som voksne, og at egne barn vokser opp i samme situasjon.

Summen av mange belastninger samtidig i en familie gjør noe med oss viser rapporten Sosioøkonomisk status og barn og unges psykologiske utvikling: Familiestressmodellen og familieinvesteringsperspektivet. Tormod Bøe, forsker i NORCE, står bak rapporten, laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Bidra til mer helhetlig velferdstilbud
Fattigdom kan føre til mange utfordringer. Det er viktig å finne bedre løsninger på utfordringer barn, unge og familier i lavinntektshusholdninger strever med, og forebygge at problemer går i arv mellom generasjoner. Prosjektet Nye mønstre – trygg oppvekst, skal bidra til å bekjempe barnefattigdom gjennom samarbeid på tvers av velferdstjenestene.

- Barnefattigdom er en voksende utfordring. Det er viktig å finne bedre måter å hjelpe hele familien på, både foreldrene og barna, for å bidra til å få dem ut av fattigdom. Det er viktig at vi bidrar til at tjenestene samarbeider på tvers og at de tenker helhetlig, sier Hilde Danielsen.

Kristiansand kommune er prosjekteier, og Hilde Danielsen, forsker i NORCE, er arbeidspakkeleder for den kvalitative delen av prosjektet.

Ungdom fra lavinntekstfamilier

Ungdom som har vokst opp i en familie med lav inntekt har flere symptomer på psykiske problemer enn dem som aldri har opplevd lavinntekt. Ungdom som kommer fra familier med lavere sosioøkonomisk status har også mer søvnvansker enn sine jevnaldrende.

Forskning på ungdom viser at ungdom som ruser seg gjør det dårligere på skolen, og disse ungdommene har psykiske vansker, som de må få hjelp til å håndtere. Videre viser forskning at de unge som står i fare for å bli ufør blant annet har rusproblemer og har blitt mobbet i barndommen. NORCE driver antimobbeprogrammet Olweusprogrammet og forsker også på mobbing i barnehagen.

Forsker i NORCE mener rusforebygging må starte tidligere

Vellykket integrering av innvandrere er viktig for å redusere sosial ulikhet
Innvandrerkvinner som ikke kan norsk og som har lav formalkompetanse sliter med å komme inn i arbeidslivet. I prosjektet «Ny introduksjonsordning for flyktninger» i Meland kommune lærer innvandrerkvinner norsk samtidig som de får arbeidstrening.

Les om prosjektet i Meland kommune på NRK

Prosjekter

Forskningstema

Aktuelt